Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/budonaestved.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/budonaestved.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php:307) in /var/www/budonaestved.dk/public_html/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 519
Budo Næstveds vedtægter - Budo Næstved

Budo Næstveds vedtægter

VEDTÆGTER FOR BUDO NÆSTVED  – opdateret 15.06.2020

§ 1 Klubbens navn er BUDO NÆSTVED med binavnene Næstved Judo & Jiu-jitsu club og Næstved Aikido Klub og Systema Næstved. Klubbens hjemsted er Næstved. 

§ 2 Klubbens formål er at samle medlemmer til udøvelse af selvforsvar og kampsport/-kunst, for derigennem at skabe en sund, respektfuld og vågen ungdom. 

§ 3 Optagelse i klubben som medlem betinges af: 

3.1 At vedkommende udfylder og underskriver en indmeldelsesblanket. Er vedkommende ikke fyldt 18 år, skal indmeldelsesblanketten underskrives af vedkommendes forældre eller værge.  

3.2 At de i § 22 anførte aldersgrænser er overholdt.  

3.3 At bestyrelsen efter indstilling fra træneren godkender optagelsen.  

3.4 Optagelse som passivt medlem betinges af at § 3 stk. 3.1 opfyldes og bestyrelsen godkender optagelsen.  

3.5 For at blive optaget som støttemedlem i klubben stilles ingen særlige betingelser.  

3.6 Bestyrelsens afgørelser jf. ovenstående kan ankes på generalforsamlingen.  

§ 4 Tilmelding sker for minimum en halv sæson. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig besked til kassereren og såfremt vedkommende ikke har kontingentrestance. Udmeldelse har virkning fra udgangen af den måned, hvori den er indgivet. I tilfælde af kontingentrestance, får udmeldelsen dog først virkning, når restancen er indbetalt. 

§ 5 Betaling af kontingent skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af opkrævningen. Medlemmer, der ikke rettidigt har indbetalt, kan efter bestyrelsens afgørelse udelukkes fra træningen. 

§ 6 Ved overtrædelse af vedtægterne eller de afgivne løfter givet i indmeldelsesblanketten kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmer. Indmeldelsesblankettens nærmere indhold udarbejdes af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen. Afgørelse om eksklusion kan ankes på førstkommende generalforsamling. 

§ 7 Træningen foregår under ledelse af klubbens instruktører. Der må kun trænes, når en instruktør eller en hjælpeinstruktør er til stede. Der skal under træningen herske fornødent ro, opmærksomhed og orden. Det er ethvert medlems pligt at følge de givne instrukser fra instruktøren. 

§ 8 Karantæne kan gives til medlemmer ved overtrædelse af § 7 eller ved misbrug af eventuelle færdigheder inden for sporten, når træner og bestyrelse finder det nødvendigt.  

§ 9 Graduering foretages, når instruktøren vurderer medlemmet parat. Medlemmer med kontingentrestance kan ikke indstilles til graduering. Gradueringen skal foretages af en gradueringsberettiget. 

§ 10 Ethvert medlem har tavshedspligt vedr. klubbens interne anliggender.  

§ 11 Medlemmer må ikke videregive den opnåede kunnen og viden om sporten uden bestyrelsens samtykke.  

§ 12 Medlemmer, der opbevarer eller disponerer over klubbens ejendele, har fuld erstatningspligt overfor klubben.  

§ 13 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned så vidt muligt. Generalforsamlingen kan kun udskydes i tilfælde af ekstraordinære forhold. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet. De fremsatte forslag vil blive bekendtgjort ved opslag i træningslokalet. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Afgørelser om vedtægtsændringer træffes ved kvalificeret flertal, som opnås ved flertal på 2/3 af stemmerne. Alle andre afgørelser og beslutninger, der ikke er omhandlet i en særskilt paragraf i vedtægterne, hvor der er afstukket særlige regler, træffes ved simpelt flertal, som opnås ved mere end 50% af stemmerne. Alle aktive og passive medlemmer over 15 år er stemmeberettigede, såfremt de ikke er ekskluderede eller har stået i kontingentrestance 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges afholdt, hvis 1/3 af klubbens medlemmer eller 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer dette. Indkaldelse skal ske jf. § 13. Det skal dog fremgå nøjagtigt af indkaldelsen, hvad der ønskes behandlet på mødet.  

§ 15 Ved ordinær generalforsamling skal følgende som minimum optræde på dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren forelægger revideret regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af revisor og revisor suppleant. 8. Valg/nedsættelse af udvalg. 9. Eventuelt.  

§ 16 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen suppleres af 2 bestyrelsessuppleanter jf. §17. Bestyrelsen bør være repræsenteret fra alle fire afdelinger (Judo, Jiu Jitsu, Aikido og Systema). Formanden og kassereren sidder for en to-årig periode. Formanden er på valg på alle lige årstal og kassereren på alle ulige. Formand og kasserer kan ikke fratræde som bestyrelsesmedlemmer ved samme generalforsamling. Alle andre bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg hvert år og vælges ved den ordinære generalforsamling. Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår med simpelt stemmeflertal. 

§ 17 Bliver en bestyrelsespost ledig (mandatnedlæggelse, dødsfald o.l.) er bestyrelsen berettiget til, indtil næste ordinære generalforsamling, at supplere sig selv.  

§18  

18.1 Det årlige kontingent inklusivt forbundskontingent og priserne er tilgængelig på Budo Næstveds hjemmeside. Kontingentet opkræves i 2 rater fordelt på forår og efterår. Kontingent for passive/støttemedlemmer er 50 kr.  

18.2 Oprettes der særlige selvforsvarskurser i sæsonens løb, fastsættes prisen for deltagelse ved disse kurser af instruktøren, der arrangerer, under godkendelse af bestyrelsen.  

18.3 Medlemmer med ”bruger og bæretilladelse” til blankvåben gennem klubben skal være fuldt gyldige betalende medlemmer.  

18.4 Bestyrelsen kan dispensere for betingelserne i § 3, stk. 1 nr. 1 og 2.  

18.5 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give medlemmerne kontingentnedsættelse efter indsendt ansøgning, som vil blive behandlet fortroligt.  

18.6 Intet medlem hæfter for mere end kontingentet. Intet medlem hæfter for den af klubben optagede gæld.  

18.7 Kontingentet kan efter bestyrelsens skøn årligt reguleres i forhold til prisindekset, som pr. 31/12-90 var 179,3.  

§19 Budo Næstved er tilsluttet de til enhver tid aktuelle og nødvendige stilartsforbund til varetagelse af stilarterne: Judo, Jiu Jitsu, Aikido og Systema, såfremt der eksisterer et forbund. Bestyrelsen beslutter i samarbejde med klubbens chefinstruktører hvilke stilartsforbund man til enhver tid er medlem af.  

§ 20 stk 1 Til medlemmers rejseudgifter i forbindelse med de af klubben godkendte stævner m.v. kan klubben, efter evne, give tilskud. Dette kræver en i god tid fremsat ansøgning. Der er også mulighed for at opnå tilskud til startgebyrer og kursusudgifter til ovennævnte stævner. Tilskuddene fastsættes af bestyrelsen.  

§20 stk 2 Medlemmer, der rejser med som tilskuere, skal selv betale egne udgifter.  

§ 22 Den fastsatte aldersgrænse for optagelse som medlem af klubben er: 

  • Judo: 6 år 
  • Jiu jitsu: 10 år 
  • Aikido: 15 år 
  • Systema: 15 år.  

Bestyrelsen kan dispensere for ovennævnte aldersgrænser efter instruktørernes anbefalinger.  

§ 23 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest den 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31/12 til revisor. Revisor skal senest den 20. februar levere det reviderede regnskab retur, forsynet med revisionspåtegning.  

§ 24 Bestyrelsen skal fremlægge det reviderede regnskab til gennemsyn for foreningens medlemmer under generalforsamlingen. 

§ 25 En beslutning om at opløse klubben kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling med dette ene formål. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at vedtage et opløsningsforslag kræves 3/4 af den beslutningsdygtige tilslutning ved generalforsamlingen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte er beslutningsdygtig. Beslutning om opløsning kan da træffes, hvis 3/4 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. 

§ 26 I tilfælde af klubbens opløsning, går dens formue til lokale idrætsmæssige formål valgt af bestyrelsen.  

§ 27 Fuldmagt til at disponere i forbindelse med foreningens løbende drift tildeles kassereren. Bestyrelsen fastsætter regler for intern kontrol vedrørende kassererens dispositioner. Således vedtaget på generalforsamlingen den 19 /3-2011 

27.2 Som del af den interne kontrol skal kassereren fremvise kontoudtog minimum hvert halve år.