Bestyrelsens Beslutnings dokument og Klubbens vedtægter

Bestyrelsens Beslutnings dokument: Tryk Her

 

VEDTÆGTER FOR BUDO NÆSTVED

Vedtægterne kan hentes på pdf-fil her

§ 1 Klubbens navn er BUDO NÆSTVED med binavnene Næstved Judo & Jiu-jitsu club og Næstved Aikido Klub og Systema, klubbens hjemsted er Næstved.

§ 2 Klubbens formål er, at samle medlemmer til udøvelse af Budo (kampsport/kampkunst), for derigennem at skabe en sund respektfuld og vågen ungdom.

§ 3 Optagelse i klubben som aktivt medlem betinges af: 1. At vedkommende udfylder og underskriver en optagelsesbegæring. Er den pågældende ikke fyldt 18 år, skal optagelsesbegæringen tillige underskrives af pågældendes forældre eller værge. 2. At de i

§ 22 anførte aldersgrænser er overholdt. 3. At bestyrelsen efter indstilling fra træneren godkender optagelsen. stk. 2. Optagelse som passivt medlem betinges af at

§ 3 stk. 1 nr. 1, opfyldes og bestyrelsen godkender optagelsen. stk. 3. For at blive optaget som støttemedlem i klubben stilles ingen særlige betingelser. stk. 4. Bestyrelsens afgørelser efter såvel stk. 1 som stk. 2 kan indankes for generalforsamlingen.

§ 4 Tilmelding sker for min. 1/2 sæson. Udmeldelse kan kun ske såfremt der til kassereren sendes en skriftlig meddelelse herom, og at den pågældende ikke har kontingentrestance. Udmeldelse har virkning fra udgangen af den måned, hvori den er indgivet. I tilfælde af kontingentrestance, får udmeldelsen dog først virkning, når restancen er indbetalt.

§ 5 Betaling af kontingent skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af opkrævningen. Medlemmer der ikke rettidigt har indbetalt, kan efter bestyrelsens afgørelse udelukkes fra træningen.

§ 6 Eksklusion af medlemmer kan, efter bestyrelsens skøn, ske efter overtrædelse af de i vedtægterne afstukne regler, eller de i optagelsesbegæringen afgivne løfter. Optagelsesbegæringens nærmere indhold afstikkes af bestyrelsen, under ansvar overfor generalforsamlingen. Afgørelse om eksklusion kan ankes på førstkommende generalforsamling.

§ 7 Træningen foregår under ledelse af de af bestyrelsen udpegede instruktører og der må kun trænes, når denne eller en af denne udpeget instruktørmedhjælpere er til stede. Der skal under træningen herske fornødent ro, opmærksomhed og orden og det er ethvert medlems pligt, villigt og opmærksomt, at følge de givne instrukser.

§ 8 Karantæne kan gives til medlemmer ved overtrædelse af § 7 eller ved misbrug af eventuelle færdigheder inden for sporten, når træner og bestyrelse finder det nødvendigt.

§ 9 Graduering foretages når træneren finder det nødvendigt. Medlemmer med kontingentrestance kan ikke indstilles til graduering. Gradueringen skal foretages af en gradueringsberettiget..

§ 10 Ethvert medlem har tavshedspligt vedr. klubbens interne anliggender.

§ 11 Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke videregive den om sporten opnåede kunnen og viden.

§ 12 Medlemmer, der opbevarer eller disponerer over klubbens ejendele, har fuld erstatningspligt overfor klubben.

§ 13 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet. De fremsatte forslag vil blive bekendtgjort ved opslag i træningslokalet straks ved modtagelsen. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Afgørelser om vedtægtsændringer træffes ved kvalificeret flertal, hvorimod alle andre afgørelser og beslutninger, der ikke er omhandlet i en særskilt paragraf i denne vedtægt, hvor der er afstukket særlige regler, træffes ved simpelt flertal. Stemmeberettigede er alle aktive og passive medlemmer over 14 år, såfremt de ikke er ekskluderede eller stod i kontingentrestance 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges afholdt, hvis 1/3 af klubbens medlemmer eller 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer dette. Indkaldelse skal ske, jfr. § 13, idet det dog af indkaldelsen skal fremgå nøjagtigt, hvad der ønskes behandlet på mødet.

§ 15 Ved ordinær generalforsamling skal følgende min. dagsorden følges: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren forelægger revideret regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af revisor og revisor suppleant. 8. Valg/nedsættelse af udvalg. 9. Eventuelt.

§ 16 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer, formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen bør være repræsenteret fra hver af de fire afdelinger (Judo, Jiu Jitsu, Aikido og Systema). Formanden og kassereren sidder for en to årig periode, men de kan ikke begge gå af som bestyrelsesmedlemmer ved samme generalforsamling. Formanden er på valg på alle lige årstal og kassereren på alle ulige. Alle andrebestyrelsesmedlemmer er på valg ved enhver ordinær generalforsamling. Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår med almindeligt stemmeflertal.

§ 17 Bliver en bestyrelsespost ledig (mandatnedlæggelse, dødsfald o.l.) er bestyrelsen berettiget til, indtil næste ordinære generalforsamling, at supplere sig selv.

§ 18 Ved optagelse i klubben betales et registreringsgebyr på 30 kr. Det årlige kontingent inklusivt forbundskontingent og priserne er tilgængelig på Budo Næstveds hjemmeside. Ved manglende betaling vil der blive pålagt rykkergebyr, beløbets størrelse vil også fremgå af Budo Næsteveds hjemmesiden. Kontingentet betales i 2 rater. 1. rate (forår) mellem januar og juli og 2. rate (efterår) mellem august og december. Kontingent for passive/støttemedlemmer er 50 kr. inklusiv Registreringsgebyret. Oprettes der særlige selvforsvarskurser i sæsonen løb fastsættes kontingentet for disse kurser af bestyrelsen. Medlemmer med ”bruger og bæretilladelse” til blankvåben gennem klubben skal være fuldt gyldige betalende medlemmer. Bestyrelsen kan dispensere for betingelserne i § 3, stk. 1 nr. 1 og 2. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give medlemmerne kontingentnedsættelse efter indsendt ansøgning, som vil blive behandlet fortroligt. Intet medlem hæfter med mere end indskuddet (kontingentet). Intet medlem hæfter for den af klubben påtagne gæld. Kontingentet kan efter bestyrelsens skøn årligt reguleres i forhold til prisindekset, som pr. 31/12-90 var 179,3.

§19 Budo Næstved er, såfremt der eksisterer et forbund, tilsluttet de til enhver tid aktuelle og nødvendige stilartsforbund til varetagelse af kampsports stilarterne: Judo, Jiu Jitsu, Aikido og Systema. Bestyrelsen beslutter i samarbejde med klubbens chefinstruktører hvilke stilartsforbund man til enhver tid er medlem af.

§ 20 Til medlemmers rejseudgifter i forbindelse med de af klubben godkendte stævner m.v. kan klubben efter evne, og herom i god tid fremsat begæring, give tilskud, ligesom der også er mulighed for at opnå tilskud til startgebyrer og kursusudgifter til ovennævnte stævner. Tilskuddene fastsættes af bestyrelsen.

§ 21 Medlemmer, der rejser med som tilskuere, skal selv betale transporten.

§ 22 Den fastsatte aldersgrænse for optagelse som aktivt medlem af klubben er for Judo 6 år, Jiu-jitsu 10 år, for Aikido 15 år og for Systema 15 år. Bestyrelsen kan dispensere for nævnte aldersgrænser.

§ 23 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest den 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31/12 til revisor. Revisor skal senest den 20. februar levere det reviderede regnskab retur, forsynet med revisionspåtegning.

§ 24 Bestyrelsen skal i god tid, dog senest 8 dage inden generalforsamlingen, fremlægge det reviderede regnskab til gennemsyn for foreningens medlemmer.

§ 25 I tilfælde af klubbens opløsning, går dens formue til idrætslige formål.

§ 26 Beslutning om opløsning af klubben kan kun ske på en til dette formål særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Beslutningsdygtig er en sådan generalforsamling kun, såfremt mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse af et opløsningsforslag kræves 3/4 af den beslutningsdygtige generalforsamlings tilslutning. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte er beslutningsdygtig. Beslutning om opløsning kan da træffes, hvis 3/4 af de afgivne stemmer går ind for forslaget.

§ 27 Prokura til at disponere i forbindelse med foreningens løbende drift tildeles kassereren. Bestyrelsen fastsætter regler for intern kontrol vedrørende kassereren dispositioner.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19 /3-2011